60-lecie Szkoły Podstawowej

Znaczek okolicznościowy S zkoła Podstawowa w Lubomierzu to instytucja, której działalność od lat jest związana z dziejami naszego miasta. W jej murach każdy z 2825 absolwentów zostawił cząstkę siebie. To miejsce bezpieczne, pełne ciepła, w którym kolejne pokolenia nauczycieli i wychowawców dzielą się cennym darem poznawania. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat, pomaga uwierzyć w siebie, wychowuje w duchu wartości chrześcijańskich i tolerancji.

Czwarty listopada 2005 r. to data szczególna nie tylko w historii szkoły, ale i wspólnoty parafialnej. W 60. rocznicę istnienia Szkole Podstawowej w Lubomierzu nadano imię Wielkiego Polaka Jana Pawła II!

Do tak doniosłego i niepowtarzalnego wydarzenia rozpoczęto przygotowania już w marcu br. Był to czas naznaczony ciężką chorobą i śmiercią Papieża. Społeczność szkolna od pewnego czasu poszukiwała kandydata, który mógłby jej patronować. Nauczyciele - świadomi obowiązku odczytywania "znaków czasu" oraz tłumaczenia ich tak, by stały się bliższe uczniom i środowisku lokalnemu - nie mogli przejść obojętnie wobec pragnienia głębokiego życia duchowego, jakiego doświadczano podczas konania i śmierci Ojca Świętego. Cały świat pochylał się nad heroizmem życia naszego Rodaka Karola Wojtyły. Dlatego społeczność szkolna uznała, że znakiem czasów, a zarazem zaszczytem dla naszego miasta, będzie nadanie imienia Jana Pawła II oraz sztandaru Szkole Podstawowej w Lubomierzu, która obchodzi w tym pamiętnym roku jubileusz 60-lecia istnienia w powojennej Polsce.

Skrupulatnie opracowano wszystkie szczegóły uroczystości. Doniosłość tego wielkiego przedsięwzięcia natchnęła każdego. Efektywny i sprawny przebieg przygotowań umożliwiła przemyślana organizacja: powołano odpowiednie zespoły i wyznaczono konkretne obszary działań. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego zespół nauczycieli kierowany przez wicedyrektor szkoły Reginę Stanicką - Wachowicz zaprojektował sztandar i tablicę pamiątkową.

Poświęcenie sztandaru Nadeszły wakacje. Chwile wypoczynku przeplatały się z energiczną pracą. Udzielali się nie tylko pracownicy szkoły, ale i rodzice uczniów. Ofiarnie pomagali przyjaciele szkoły. Pod kierownictwem dyrektora Marka Kozaka przeprowadzono remont kapitalny elewacji budynku przy ul. T. Kościuszki 2 tzw."małej szkoły", garaży i sali gimnastycznej. Prace te wykonano w rekordowo krótkim czasie - w niespełna dwa miesiące! Łącznie pracowało ponad 100 osób. Piękny budynek stał się ozdobą miasta i zapowiedzią niezwykłego wydarzenia. Sierpniowy Festiwal Filmów Komediowych sprzyjał promocji Szkoły i był okazją do pozyskania funduszy na jej rocznicowe uroczystości. Goście, którzy odwiedzili w tych dniach Lubomierz, chętnie zatrzymywali się przy stoisku z szyldem: Rejs z ciastkiem i kawą będzie najlepszą wyprawą, by skosztować przepysznych wypieków nauczycieli i rodziców naszych uczniów. Niektórzy prosili nawet o przepisy na ciasta. Szkoła pozyskała ponadto duże wsparcie finansowe dzięki sprzedaży okolicznościowych cegiełek.

Czas wypełniony nie tylko pracą, ale i radosnym oczekiwaniem zaczął płynąć jakby szybciej. I wreszcie nadszedł ten dzień...4 listopada 2005 roku.

O godzinie 9.00 rozpoczęła się msza św., której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stefan Cichy. Współkoncelebrowali dziekan ks. Krzysztof Kiełbowicz i 10 duszpasterzy. Ksiądz Proboszcz Ryszard Trzósło, witając dostojnego Gościa, wspomniał audiencję u Ojca Świętego i rozmowę, z której wynikało, że Karol Wojtyła (najprawdopodobniej w 1958r.) był w Lubomierzu! Tuż przed poświęceniem sztandaru Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na stroje Gwardii Szwajcarskiej, w których dumnie kroczyli uczniowie tworzący poczet. Przyznał, że młodych gwardzistów (wyjątkowo były nimi dziewczęta) widzi po raz pierwszy.

Awers sztandaru Szkoły Rewers sztandaru Szkoły

Obecni w kościele z głębokim wzruszeniem wysłuchali pieśni Abba, Ojcze. Zaśpiewały ją wszystkie dzieci, podnosząc ręce i ufnie wpatrując się w wizerunek Jana Pawła II. Był rodzaj swoistej przysięgi składanej Kochanemu Ojcu, w której młodzi deklarowali swoją solidarność w wierze, miłości i nadziei.

Rozmiar: 94271 bajtów Po mszy św. wszyscy udali się do sali teatralnej ZSOiZ. Odświętny wystrój wnętrza prezentował się okazale. Z lewej strony sceny w dużym, biało - żółtym sercu widniał wizerunek Jana Pawła II, w głębi - majestatyczna makieta szkoły, której autorem jest pan Andrzej Paszkowski. W oknach na żółtych chmurach umieszczono myśli Patrona. Z boku ustawiono duży ekran służący prezentacji multimedialnej, którą przygotowali nauczyciele: Violetta Mandat - Kozak, Iwona Miśków i Marek Chrabąszcz. Podobny ekran zamontowano także w innym pomieszczeniu, by cała brać uczniowska wraz z rodzicami mogła na bieżąco oglądać przebieg akademii.

Jak na gospodarzy przystało, dyrektor szkoły Marek Kozak i wicedyrektor Regina Stanicka - Wachowicz rozpoczęli uroczystość. Po odśpiewaniu hymnu szkolnego przywitano szanownych Gości: ks. biskupa Stefana Cichego, jego sekretarza - ks. doktora Mariusza Majewskiego, senatora Rafała Ślusarza, dziekana ks. Krzysztofa Kiełbowicza, proboszcza parafii Lubomierz ks. Ryszarda Trzósło, księży z dekanatu, Starostę Powiatu Lwóweckiego Henryka Kuleszę, Wice starostę Lubania Małgorzatę Gut - Twardowską, Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz Bronisława Dowgiałowicza, Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz Jerzego Andrzejczaka, Skarbnika Gminy i Miasta Lubomierz Danutę Nowik, Radnych Powiatu Lwóweckiego Józefa Muszyńskiego i Jana Więckowskiego, Radnych Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Śląskim Wojciecha Malczewskiego, Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu Ryszarda Kiwilszę, Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu Mirosława Laskowskiego, dyrektorów szkół Gminy Lubomierz, byłych i obecnie zatrudnionych nauczycieli, rodziców oraz uczniów szkoły.

Rozmiar: 95531 bajtów Następnie Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz Jerzy Andrzejczak odczytał uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Lubomierzu i wręczył ją dyrektorowi.

Sylwetkę Patrona zaprezentowała katechetka Wioletta Rotkiewicz. Przedstawiła najważniejsze wartości, które realizował Ojciec Święty i w imieniu całej społeczności szkolnej wyraziła przekonanie, że Patron Jan Paweł II będzie dla wszystkich najdoskonalszym wzorem pięknego przeżycia człowieczeństwa, bogactwa osobowości, mądrości i miłości.

Wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz Bronisława Dowgiałowicza zapowiadało od dawna oczekiwaną chwilę. Nastąpiło przekazanie sztandaru na ręce dyrektora szkoły. Po oddaniu czci należnej symbolowi Szkoły dyrektor z dumą i wzruszeniem powiedział: "Przyjmując sztandar szkoły, w imieniu całej szkolnej społeczności, uroczyście ślubuję otaczać go czcią i szacunkiem, dbać o honor i dobro szkoły i rozsławiać imię patrona naszej szkoły Papieża Polaka - Jana Pawła II". Następnie zaprezentował obecnym obie strony sztandaru. Rewers stanowi biało - czerwona flaga; u góry herb Patrona, niżej herb Lubomierza, wokół napis: SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBOMIERZU, a na granicy barw narodowych: IMIENIA JANA PAWŁA II. Na drugiej - stronie postać Papieża pochylająca się nad dwójką dzieci; Jego prawa ręka spoczywa na ramieniu jednego z nich. W tle charakterystyczny zarys fasady Szkoły. Pod spodem cytat: ,,W WAS JEST NADZIEJA..." JAN PAWEŁ II. PAPIEŻ. Całość ma symboliczną wymowę: społeczność szkolna oddaje się w duchową opiekę Ojca Świętego, pragnie wcielać w życie wartości głoszone przez Niego, by skutecznie spełniać swoje posłannictwo w przyszłości. Na lśniącym drzewcu widnieją nazwiska fundatorów, jego zwieńczeniem jest srebrny orzeł. Pozostałe brzegi sztandaru otaczają złote frędzle.

Dyrektor Szkoły zwrócił się do pocztu sztandarowego ze słowami: "Przekazuję Wam uczniowie ten sztandar - noście go z dumą i honorem." Po uroczystym przemarszu pocztu przystąpiono do ślubowania:


Rozmiar: 102314 bajtów "My uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubomierzu ślubujemy:

  • wypełniać rzetelnie obowiązki ucznia, uczciwie i wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności,
  • dbać o honor i dobre imię szkoły,
  • z szacunkiem odnosić się do rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły,
  • być wrażliwym na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata,
  • brać aktywny udział w życiu szkoły i środowiska".

Ten doniosły akt nie stałby się rzeczywistością, gdyby nie życzliwość, pomoc i zaangażowanie wielu osób. W imieniu wszystkich uczniów dyrekcja Szkoły dziękowała za nadanie imienia i sztandaru oraz wielki trud włożony w przygotowanie rocznicowych uroczystości. Do gorących słów uznania dla postawy sponsorów i wszystkich osób współdziałających w zrealizowaniu obchodów 60 - lecia szkoły dołączono, w ramach podziękowania za dar serca, upominki: cegiełki, grafiki oraz wydaną specjalnie z tej okazji książkę "Historia Szkoły Podstawowej w Lubomierzu 1945 - 2005". Za udostępnienie pracy magisterskiej do opracowania monografii Szkoły szczególne podziękowania oraz kryształową księgę otrzymał Leszek Telega.

Adresatami słów wdzięczności byli ponadto: Tadeusz Matusewicz główny sponsor, ks. Ryszard Trzósło - proboszcz parafii w Lubomierzu, przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Paszkowski, Bronisław Dowgiałowicz, Krystyna i Jerzy Andrzejczakowie, Danuta Nowik, Renata i Zbigniew Konccy, Beata i Czesław Krzyżanowscy, Marcin Wawrzyniak, Toni Gerlach, ks. Tomasz Filipek, Ryszard Kiwilsza, Mieczysław Małagocki, Regina Stanicka - Wachowicz, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Lubomierzu.

W dalszej części uroczystości wiele ciepłych słów skierowali do dyrekcji, nauczycieli i uczniów Starosta Lwówecki i Jadwiga Sieniuć. Oprócz gratulacji i serdecznych życzeń szczególny wydźwięk miały osobiste wspomnienia. Podzielił się nimi, m.in. senator Rafał Ślusarz. Z nostalgią i szacunkiem mówił o wspaniałej Wychowawczyni, obecnej na sali, Pani Janinie Wiśniowskiej, która pomagała przejść przez zawiłości klas młodszych i odkrywała tajemnice nauki. Dawnym Pedagogom za troskę, cierpliwość i umiejętność przekazywania nie tylko wiedzy naukowej, ale także życiowej dziękowała Małgorzata Gut - Twardowska.

W tej niesamowitej atmosferze rozpoczął się program artystyczny podzielony na dwie części. W pierwszej wystąpili uczniowie klas IV - VI, prezentując montaż słowno ? muzyczny dotyczący 60 - letniej historii Szkoły. Autorka scenariusza Elżbieta Woźniak sprostała nie lada wyzwaniu: napisała scenariusz, w którym umieściła najważniejsze wydarzenia z życia Szkoły. W przygotowanie przedstawienia zaangażowały się także: Joanna Budzicz i Irena Siedlecka. Świetne dopełnienie całości stanowiły piosenki w wykonaniu zespołu prowadzonego przez Tadeusza Kozaka. Obecni na sali byli pracownicy Szkoły nie kryli łez wzruszenia, bo to, o czym mówili młodzi artyści, było przecież tak bliskie ich sercu...

Program artystyczny klas starszych Program artystyczny klas młodszych

Z wielkim aplauzem przyjęto przedstawienie artystyczne uczniów klas młodszych. Choreografię i oprawę muzyczną występu maluchów opracowały nauczycielki: Ewa Bocheńska i Anna Barsul. By ukazać naszego Patrona w taki sposób, w jaki widzą Go najmłodsi zadbały nauczycielki: Iwona Miśków i Hanna Lange. Fragmenty biografii przeplatane zabawnymi anegdotami zwracały uwagę na szczególną więź, jaka łączyła i nadal będzie łączyć Jana Pawła II z młodym pokoleniem Polaków. Stroje góralskie, w których wystąpiły dzieci z zespołu artystycznego, to akcent nawiązujący do rodzinnych stron i umiłowania gór przez Ojca Świętego. Skoczne tańce oraz rzewne melodie wygrywane przez dzieci przypominały wszystkim radosne chwile, kiedy nasz Wielki Rodak był wśród nas. Popisom małych artystów towarzyszył przepiękny akompaniament skrzypcowy w wykonaniu Moniki Bocheńskiej. Efektowne dopełnienie całości stanowiła prezentacja multimedialna. Na wielkim ekranie, jak w kalejdoskopie, zmieniały się kolejne obrazy tematycznie związane z tym, co działo się na scenie.

Po części artystycznej wszyscy udali się przed budynek Szkoły, by wziąć udział w ceremonii odsłonięcia i poświęcenia pomnika Patrona i tablicy pamiątkowej. Pomysłodawcą pomnika jest Cezary Rękas, który namówił Toniego Gerlacha na wykonanie pomnika. Holenderski artysta, od 8 lat mieszkający w Janicach, wykonał i ofiarował szkole swoje dzieło. Posąg stoi na skale umieszczonej pośrodku szkolnego dziedzińca. Zwrócony ku fasadzie szkoły przenika pogodnym i spokojnym spojrzeniem tych, którzy przechodzą obok.

Odsłonięcie pomnika Jana Pawła II aut. Tony Gerlach Tablica pamiątkowa aut. Marcin Wawrzyniak

Tablica pamiątkowa jest darem od Pana Marcina Wawrzyniaka, który wykonał to oryginalne dzieło. Papież - Pielgrzym wyciąga prawą rękę w geście błogosławieństwa. Na rozwianym płaszczu wyryto słowa, które stały się myślą przewodnią szkolnej społeczności:

Pomnik Jana Pawła II W WAS JEST NADZIEJA,
PONIEWAŻ WY NALEŻYCIE DO PRZYSZŁOSCI,
A ZARAZEM PRZYSZŁOŚĆ DO WAS NALEŻY.
NADZIEJA ZAŚ ZAWSZE JEST ZWIAZANA Z PRZYSZŁOŚCIĄ,
JEST OCZEKIWANIEM DÓBR PRZYSZŁYCH
.

Szkoła otworzyła swe podwoje przed wszystkimi Gośćmi. Podziwiali oni dekoracje sal i korytarzy, oglądali szkolne muzeum oraz ekspozycje: "Dzieje szkoły w obrazach" i biografia Jana Pawła II. Wspominali dawne czasy patrząc na fragmenty historii uwiecznione na fotografiach sprzed lat, dzielili się swoimi wrażeniami na stronach księgi pamiątkowej. Miłym zakończeniem dnia był bankiet zorganizowany w klubie Postulat.

Do chlubnej historii naszej Szkoły i miasta przeszło i to niezwykłe wydarzenie. Zapamiętają je z pewnością wszyscy - pracownicy Szkoły byli i obecni, jej absolwenci, uczniowie wraz z rodzicami oraz zaproszeni Goście.

Bogatsi w doświadczenia, dumni z odniesionych sukcesów odważnie patrzymy w przyszłość, ponieważ tworzymy ,,Szkołę z klasą", której Patronem i przewodnikiem duchowym jest nasz Wielki Rodak JAN PAWEŁ II.Powrót do strony głównej