Historia Szkoły Podstawowej w Lubomierzu

Duża szkoła przed wojną Mała szkoła przd wojną

 • 5 XI 1945 r - pierwszy rok szkolny rozpoczął się inauguracyjną mszą świętą w kościele parafialnym. Szkoła objęła nauczaniem i wychowaniem 94 dzieci. Utworzono dwie klasy. Pierwszą nauczycielką, kierowniczką i organizatorką szkoły była Klementyna Kłosowska. Szkoła zajmowała dwa budynki przy ulicy Roli Żymierskiego (obecnie ul. Stogryna 5).

Klementyna Kłosowska - założycielka szkoły Pierwsza strona kroniki szkoły z 1945 r.

 • Grudzień 1945r. - do szkoły przybyła druga nauczycielka (repatriantka zza Buga) Rozalia Pielak, a w maju Maria Dymitrzak - siostra Felicjanka.

Pierwsze lokum szkoły - ul. Roli Żymierskiego 7 (obecnie przedszkole) Klasa IV przed Liceum Pedagogicznym z wychowawczynią Zofią Milan

 • Luty 1946 r. - rozpoczęto naukę - kursy dla dorosłych. W pierwszym roku uczestniczyły 23 osoby. W następnych latach odbyły się jeszcze 4 kursy dla dorosłych.
 • 28 czerwca 1946 r. - zakończenie pierwszego po wojnie roku szkolnego.
 • Rok szkolny 1946/47 - zatrudnionych było pięciu nauczycieli: Jan Wękler - kierownik szkoły i czworo nauczycieli: Klementyna Kłosowska, Rozalia Pielak, Maria Dymitrzak i Stanisława Wękler.
 • 19 IX 1946 r. na ogólnym zebraniu powołano pierwszy w historii szkoły Komitet Rodzicielski. Jego przewodniczącym został Rudolf Bochno.
 • Rok szkolny 1947/48 - zatrudniono kolejnych nauczycieli: Waleria Załanowska i Maria Zagórska.
 • Rok szkolny 1948/49 - powstała pierwsza organizacja uczniów - Samorząd Uczniowski. Zadaniem SU było wyrobienie umiejętności zespołowej pracy, wykształcenie odpowiedzialności każdego ucznia przed zespołem za postępy w nauce i zachowaniu, oraz przestrzeganie regulaminu uczniowskiego. SU był odpowiedzialny za organizację uroczystości szkolnych i klasowych (apeli, akademii, wieczornic). Całością SU opiekował się kierownik szkoły i rada pedagogiczna.

Wychowawczyni Woźna i uczniowie - 1948 r. Grono nauczycielskie wraz z uczniami przed szkołą - 1949 r.

 • W latach 1948 - 50 szkoła w Lubomierzu nosiła nazwę "Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego", a od kwietnia 1950 roku została przemianowana na Państwową Szkołę Ćwiczeń Liceum Pedagogicznego i podlegała bezpośrednio Kuratorium Oświaty przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu. W 1948/49 w szkole było 7 oddziałów i uczęszczało 189 uczniów. Do szkoły uczęszczały dzieci z Lubomierza, Milęcic, Popielówka i Radoniowa.

Grono pedagogiczne Szkoły Ćwiczeń i Liceum Pedagogicznego Pani Nowottna z uczniami na schodach prowadzących do szkoły

 • Na początku lat 50-tych w szkole w Lubomierzu pracowało 8 nauczycieli - byli oni jednocześnie nauczycielami Szkoły Ćwiczeń. Mianowanie uzyskali 1 III 1950 roku. Byli to: Z. Rytarowski, M. Werle, S. Nowottna, St. Nowottny, Z. Miłan, J. Węklar, St. Węklar. Kierownikiem szkoły był wówczas Z. Rytarowski.

Pokój nauczycielski przed laty Szkoła Ćwiczeń - uczniowie rocznik 1951

 • W roku szkolnym 1954/55 rozpoczęto naukę w szkole w prawie nowym składzie grona pedagogicznego. Z poprzedniego grona pozostała tylko St. Nowottna. Kierownikiem szkoły został Stanisław Korzeń. Kadrę nauczycielską stanowili: A. Dygdałowicz, M. Woźna, St. Nowottna, Br. Kulczyk, K. Błaszczyk, H. Korzeń, J. Lange, H. Błaszczyk, St. Nowottny, M. Sakowicz, R. Kowieska. Pracowało już 12 nauczycieli. Przybyli oni z odległych stron Polski, z tzw. "nakazów pracy" obowiązujących zaraz po wojnie. Wszyscy oni związali się na długo ze środowiskiem lubomierskim. Niektórzy mieszkają do dziś. Do nich należą: Stanisława i Stanisław Nowottni, Jadwiga i Henryk Lange, Halina Korzeń.

Uczniowie - rocznik 1947 Klasa I - Szkoła Ćwiczeń 1958/59

 • Wakacje 1954 r. - szkołę przeniesiono do jednego, dużego, murowanego budynku przy ulicy Kościuszki 5 po internacie męskim liceum pedagogicznego. Szkoła dysponowała już wtedy 9 izbami lekcyjnymi oraz sekretariatem i pokojem nauczycielskim.

J. Lange z uczniami Szkoła Ćwiczeń - pokój nauczycielski 1958/59

 • Od 1956 roku zaczęła funkcjonować świetlica. Uczniowie w świetlicy mogli przebywać przed lekcjami jak i po lekcjach. Pod opieką nauczyciela odrabiali zadania, czytali prasę dziecięcą, korzystali z gier stolikowych.

Rok szkolny 1958/59 - Szkoła Ćwiczeń w Lubomierzu St. Korzeń i klasa

 • W 1960/61 szkoła liczyła 10 oddziałów i uczyło się 337 uczniów. Klasy były przepełnione. Na jedną klasę przypadało 33 uczniów.
 • W latach 1962/63 adoptowano strych (jedną część) na pracownię zajęć praktycznych dla dziewcząt i gabinet lekarski.
 • Rok szkolny 1963/64 - z uwagi na duża liczbę uczniów wprowadzono dwuzmianowość w klasach I - III, a klasy od IV do VII były dwuciągowe. Do budynku doprowadzono wodę bieżącą. Sanitariaty usytuowano w budynku szkolnym (przybudówka). Zainstalowano prysznice i umywalki.

Bronisława Kulczyk i klasa IVb - rok szk. 1960/61 R. Stępień - 1963/64

 • W roku szkolnym 1965/66 ukończyli szkołę ostatni absolwenci klas VII. W dwóch oddziałach było ich 46. Według obowiązujących wówczas przepisów byli oni zobowiązani kontynuować naukę w klasie VIII szkoły podstawowej lub w I klasie szkoły zawodowej.
 • W 1966 roku przeprowadzono remont kapitalny szkoły. Wymieniono instalację elektryczną na podtynkową. Wykonano instalację odgromową budynku. Wymieniono rynny wokół dachu szkoły.
 • W roku szkolnym 1966/67 wykonano instalację centralnego ogrzewania.

J. Lange z uczniami - lata 60-te H. Korzeń i kl. IV - rok 1968 A. Onoszko - 1966 r. Zuchy - S. Dalecki, L. Lange, M. Stepek, A. Mateusiak Zabawa karnawałowa - A. Dygdałowicz z uczniami St. Korzeń i kl. VIb - rok 1968 Regina Stępień i klasa VIII - 1969 r. K. Błaszczyk i klasa II - 1969 r. M. Dygdałowicz i klasa VIIIa - 1971 r. Pani Kaczer i klasa IIa - 1971 r. R. Stępień i klasa VIa - 1971 r. Plac apelowy przed szkołą - J. Lange

 • 1 IX 1973 roku przekształcono Szkołę Ćwiczeń w Lubomierzu na Zbiorczą Szkołę Gminną dla gminy Lubomierz. Dyrektorem została Halina Korzeń, a jej zastępcą Jadwiga Lange. Obwód szkolny obejmował następujące miejscowości: Pasiecznik, Lubomierz, Milęcice, Oleszna, Radoniów, Chmieleń, Wojciechów. W Olesznej, Radoniowie, Chmieleniu, Wojciechowie i Pasieczniku powstały klasy I - III i oddział przedszkolny, a dzieci z klas IV - VIII były dowożone do Lubomierza. Z chwilą powstania ZSG w Lubomierzu zwiększyła się liczba uczniów. W roku szkolnym 1973/74 wynosiła 442. Uczyli się oni w 14 oddziałach. Średnio w klasie przebywało ponad 30 uczniów. W roku szkolnym 1988/89 było 486 uczniów a oddziałów 19.W Zbiorczej Szkole Gminnej w Lubomierzu pracowało 25 nauczycieli. Szkoła otrzymała do dyspozycji budynek przy ul. Kościuszki 2 oraz salę gimnastyczną.

J. Krajewska z uczniami w Książu J. Lange, J. Wiśniowska na wycieczce w 1973 roku R. Mandat akompaniuje zespołowi tanecznemu Pani Wiśniowska A. Onoszko, Z. Irzykowicz, kl. Va - 1974 r. Z. Irzykowicz i klasa VIIa Zbiorcza Szkoła Gminna, kl. VIIb z wych. J. Karpowicz Zabawa klas VIII-ch - 1989 r.

 • W 1991 roku dyrektorem szkoły (w wyniku przeprowadzonego konkursu) została R. Stanicka - Wachowicz. Dyrektor Szkoły w Lubomierzu otrzymał większe kompetencje w zakresie zarządzania placówką oraz większą samodzielność w podejmowaniu działań dydaktyczno - wychowawczych jak i finansowych.

Grono pedagogiczne - 1991 r. Marek Kozak i klasa VIIIa

 • W roku szkolnym 1993/94 szkoły przejął samorząd gminy. W 1999 roku po wdrożeniu reformy szkolnej zmieniono ustrój szkolny, który wprowadzał 6-letnią szkołę podstawową z wewnętrznym podziałem na 2 cykle dydaktyczne: nauczanie "zintegrowane" w klasach I III i nauczanie "blokowe" - systematyczne w klasach IV - VI.

Grono pedagogiczne - lata 90-te R. Stanicka-Wachowicz i jej wychowankowie

 • 1998 r. W dwóch budynkach szkolnych wykonano nową ekologiczną instalację grzewczą na olej opałowy.
 • 1998 r. Przy Szkole Podstawowej w Lubomierzu swoją działalność rozpoczęła Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza. Opieką wychowawczą objętych jest ok. 25 osób.
 • 1998 r. Z inicjatywy dyrektora szkoły Reginy Stanickiej - Wachowicz po likwidacji szkoły w Maciejowcu utworzono Szkolne Schronisko "Maciejówka" w Maciejowcu z 35 miejscami noclegowymi. Dozór nad schroniskiem i jego prawidłowym funkcjonowaniem dyrekcja powierzyła emerytowanej nauczycielce z Maciejowca - H. Kowaliszyn. Wkłada ona wiele serca i pracy w stworzenie domowego klimatu "Maciejówki". Uzyskiwane środki pieniężne z działalności schroniska wykorzystywane są na modernizację obiektu.

Szkolne muzeum Lekcja j. angielskiego w klasie III z nauczycielem A. Górskim

 • 1999 r. Dyrekcja szkoły w porozumieniu z UMiG i ZBGKiM przejęła budynek klubu "POSTULAT". Pod kierownictwem zastępcy dyrektora szkoły M. Kozaka konserwatorzy szkolni wykonali remont kapitalny obiektu. W klubie prowadzono zajęcia gimnastyki korekcyjnej, kompensacyjno - rekreacyjne, apele szkolne, akademie i uroczystości. Po południu pracują sekcje z Ośrodka Kultury i Sportu.
 • 11.07.2000 r. - z inicjatywy Adama Rębisza i przy współudziale Marka Kozaka przy Szkole Podstawowej w Lubomierzu powstał Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR" Lubomierz. W 2004 UKS "Junior" uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego.

E. Woźniak, A. Rębisz i sportowcy Pasowanie pierwszoklasistów Wicemistrzowie Polski w karate na Sesji Rady Miejskiej Mistrzowie karate - F. Kozak, G. Siedlecki, J. Sieniuć, K. Astramowicz

 • 1 XI 2002 r. - Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz powierzył kierowanie Szkołą Podstawową w Lubomierzu Markowi Kozakowi, dotychczasowemu zastępcy dyrektora. Nowy dyrektor powołał na swojego zastępcę Reginę Stanicką - Wachowicz.

Certyfikat ''Szkoła z Klasą

 • Listopad 2003 r. - szkoła uzyskała certyfikat "Szkoły z klasą". Główne zasady dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły:

          - Szkoła dobrze uczy każdego.
          - Szkoła ocenia sprawiedliwie.
          - Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat.
          - Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości.
          - Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat.
          - Szkoła przygotowuje do przyszłości.

Klasa przyrodnicza Konkurs drogowy klas I-III - 2005 r. Radość z wygranej - Dzień Sportu Dzień wiosny - nagrodzeni na scenie w 2004 r.

 • wakacje 2005 r, pod kierownictwem dyrektora Marka Kozaka, wykonano sposobem gospodarczym remont kapitalny elewacji budynku szkolnego przy ul. Kościuszki 2 (tzw. "małej szkoły"), szkolnych garaży i sali gimnastycznej.

Ekologiczna moda 2005 r. Dzień Nauczyciela w małej szkole Kadra pedagogiczna - 2005 r. Laureaci konkursu - 2005 r.

 • 4 XI 2005 r. - uroczystości 60 - lecia szkoły. Szkoła otrzymała sztandar oraz nadano jej imię Jana Pawła II. Wydano książkę o szkole pt.: "Historia Szkoły Podstawowej w Lubomierzu 1945 -2005". Książka powstała na podstawie pracy magisterskiej Leszka Telegi absolwenta Szkoły Podstawowej w Lubomierzu (współautorzy: Violetta Mandat - Kozak, Marek Kozak).

Poświęcenie sztandaru - 2005 r. Pomnik Patrona szkoły Wręczenie aktu nadania szkole imienia Jana Pawła II Zespół artystyczny - 2005 r. Sztandar szkoły - I strona Sztandar szkoły - II strona Zespół artystyczny PROMYCZKI - 2005 r. Zespół artystyczny PROMYCZKI - 2005 r. Znaczek okolicznościowy - 60-lecie szkoły Logo szkoły

 • styczeń 2006 r. po adaptacji pomieszczenia magazynowego oddano do użytku salkę gimnastyczną dla najmłodszych uczniów.
 • styczeń 2007 r. po adaptacji garażu oddano do użytku salkę gimnastyczną do minigier zespołowych.

Duża szkoła obecnie Mała szkoła obecnie

Obecnie Szkoła Podstawowa w Lubomierzu mieści się w dwóch budynkach przy ul. Kościuszki 2 i 5. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Miejska Gminy Lubomierz, organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Szkołą kieruje dyrektor mgr Marek Kozak (funkcję dyrektora pełni od 1 IX 2002), wraz z wicedyrektorem mgr inż. Andrzejem Górskim (funkcję pełni od 01.09.2007 r.).


Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Lubomierzu w latach 1945-2007
Co zawiera książka ''Historia Szkoły Podstawowej w Lubomierzu 1945-2005''? (plik pdf)
Powrót do strony poprzedniej