Informacje o szkole

Rozmiar: 39126 bajtów zkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubomierzu mieści się w dwóch budynkach przy ul. Kościuszki 2 i 5. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Miejska Gminy Lubomierz, organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Szkołą kieruje dyrektor mgr Marek Kozak (funkcję dyrektora pełni od 1 IX 2002, wraz z wicedyrektorem mgr inż. Andrzejem Górskim.

W październiku 2003 roku szkoła otrzymała certyfikat: ''Szkoła z klasą''. Szkoła, która uzyska taki tytuł jest placówką, która:

 • dobrze uczy każdego ucznia
 • ocenia sprawiedliwie
 • uczy myśleć i rozumieć świat
 • rozwija społecznie
 • pomaga uwierzyć w siebie
 • przygotowuje do przyszłości.

Dokładnie w 60 rocznicę powstania szkoły tj.4 listopada 2005 r. szkoła otrzymała zaszczytne imię Jana Pawła II i sztandar.

Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubomierzu w roku szkolnym 2012/2013 uczęszcza 224 uczniów. Dzieci uczą się w 12 oddziałach. Średnio na 1 oddział przypada prawie 19 uczniów. W budynku szkolnym, tzw. "małej szkole" 111 uczniów uczy się w klasach I - III w sześciu oddziałach edukacji wczesnoszkolnej. W "dużej szkole" uczy się 113 uczniów w klasach IV- VI w sześciu oddziałach. W szkole jest przewaga dziewcząt - jest ich 116 a chłopców 108. Z ogólnej liczby uczniów prawie połowa to uczniowie dojeżdżający.

Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości naszej gminy: Lubomierz, Oleszna Podgórska, Chmieleń, Maciejowiec, Pokrzywnik, Milęcice, Popielówek, Radoniów, Wojciechów.

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazd - szkoła organizuje świetlicę. Świetlica prowadzi zajęcia o charakterze wychowawczo - opiekuńczym. Czas pracy w świetlicy jest dostosowany do potrzeb uczniów dojeżdżających. Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych oddzielnie dla klas I-III i klas IV-VI lub w grupach do 25 uczniów. Ze świetlicy korzystają wszyscy uczniowie dojeżdżający.

Przy Szkole Podstawowej w Lubomierzu działa świetlica profilaktyczno-wychowawcza. Celem działania świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom pochodzącym z różnych środowisk, w tym zaniedbanych środowiskowo, wielodzietnych czy z problemem alkoholowym. Łagodzenie niedostatków wychowawczych, pomoc w przygotowaniu zadań domowych i pokonywaniu trudności dydaktycznych oraz eliminowaniu zaburzeń zachowania, propagowanie zdrowego stylu życia to statutowe zadanie świetlicy, które są systematycznie realizowane. Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza działa przy Szkole Podstawowej w Lubomierzu im. Jana Pawła II już od trzynastu lat. W roku szkolnym 2012/2013 opieką wychowawczą objętych jest 20 osób. Zajęcia prowadzi dwóch nauczycieli, zajęcia odbywają się w godzinach od 15.15 do 17.00.

Szkoła administruje 9 obiektami:

 • w Lubomierzu: 2 budynki szkolne ("duża szkoła" i "mała szkoła"), nowoczesny kompleks boisk sportowych ORLIK 2012, plac zabaw „Radosna szkoła”, duża sala gimnastyczna, 2 małe sale gimnastyczne, Klub "Postulat", garaż;
 • w Maciejowcu - Schronisko Młodzieżowe "Maciejówka".

Dla realizacji celów statutowych szkoła w Lubomierzu posiada:

  - 14 sal lekcyjnych, w tym:
 • 6 pracowni edukacji wczesnoszkolnej,
 • 2 pracownie języka polskiego,
 • pracownię historyczną,
 • pracownię matematyki,
 • pracownię techniczną,
 • pracownię muzyczno - plastyczną,
 • pracownię przyrodniczą,
 • 2 pracownie językowe,
  - pracownię komputerową, - salkę terapeutyczno - telewizyjną "Mysia Norka",,
  - herbaciarnię "U Puchatka",
  - muzeum szkolne,
  - 3 sale gimnastyczne,
  - 4 pomieszczenia dla świetlicy szkolnej z zapleczem kuchennym,
  - pokój pedagoga szkolnego,
  - bibliotekę i czytelnię /2 pomieszczenia/,
  - 2 sklepiki szkolne,
  - gabinet pielęgniarki szkolnej,
  - szatnię,
  - pomieszczenia stołówki.

Szkoła ma do dyspozycji uczniów pracownię komputerową wyposażoną w 25 komputerów połączonych w sieć, ze stałym, szybkim 8Mbps łączem internetowym. Każdy uczeń na zajęciach informatycznych sam pracuje przy komputerze. Do dyspozycji uczniów dostępne jest w szkolnej bibliotece Internetowe Centrum Multimedialnej z trzema komputerami, świetlica szkolna z pięcioma komputerami, salka terapeutyczno - telewizyjną "Mysia Norka" z pięcioma komputerami.

W dwóch budynkach szkolnych zainstalowany jest monitoring wizyjny i szkolny radiowęzeł.

W szkole zatrudnionych jest 25 nauczycieli. Obsługą, administracyjną, finansową i gospodarczą w szkole zajmują się:

 • główna księgowa szkoły,
 • starszy specjalista ds. kadr,
 • specjalista ds. szkolno-finansowych,
 • 4 sprzątaczki,
 • 2 konserwatorów - palaczy,
 • 1 kierowca - konserwator.

Szkoła posiada konto środków wydzielonych, na którym gromadzone są fundusze pozyskiwane z wynajmu pomieszczeń szkolnych i klubu "Postulat", darowizn, prowizji ze sprzedaży zdjęć, znaczków, opłaty ubezpieczeniowej itp. Fundusze te wykorzystywane są na zakup nagród, pomocy dydaktycznych, materiałów budowlanych na bieżące remonty.

Pracownicy SzkołyPowrót do strony głównej