Start rok szkolny 2012/2013 8 V 2013 r. Szkolny Konkurs "Mistrz ortografii" w klasach drugich i trzecich
8 V 2013 r. Szkolny Konkurs "Mistrz ortografii" w klasach drugich i trzecich
Wpisany przez Agata Kostek   

Jednym z ważnych celów edukacji szkolnej jest kształtowanie właściwego posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia, czytania i pisania. Sprawność językową, jaką nabywa dziecko w procesie kształcenia, oprócz gramatyki i elementów wiedzy o języku, obejmuje również umiejętność pisania poprawnego pod względem ortograficznym. W wyniku nauki szkolnej uczeń powinien opanować umiejętność praktycznego zastosowania zasad pisowni języka polskiego w zakresie umożliwiającym mu osiąganie lepszych wyników w pracy bieżącej i na wyższym etapie kształcenia. W rezultacie systematycznych ćwiczeń czynności poprawnego pisania automatyzują się i przechodzą w nawyk. Poprawność ortograficzną należy doskonalić okazjonalnie na wszystkich zajęciach, korelując działania z treściami edukacji polonistycznej.W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas 2 - 3 brali udział w Szkolnym Konkursie Ortograficznym. Celem konkursu było: podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej, utrwalenie nawyku poprawnego pisania oraz wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji. Konkurs obejmował następujące treści edukacji polonistycznej /przewidziane w podstawie programowej dla klas II - III szkoły podstawowej/: pisownię wyrazów z: rz – ż, ó – u, ch – h i wyjątki; pisownię zmiękczeń; pisownię wyrazów wielką literą; pisownię „ nie” z różnymi częściami mowy; pisownię wyrazów z utratą dźwięczności;interpunkcję. Zadania były zróżnicowane dla poszczególnych ciągów klasowych. Prace konkursowe pod względem poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej sprawdzali nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z klas II i III.

Poniżej przedstawiamy wyniki Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii”:

Klasa II

I miejsce – Amelia Radyno

II miejsce – Kornelia Kostek

III miejsce – Anna Kapusta

Wyróżnienie – Matylda Jankowska

Klasa III

I miejsce – Seweryn Półtorak

II miejsce – Konrad Binasiewicz

III miejsce – Dawid Kalbrun

Wyróżnienie – Zuzanna Szyderska i Szymon Binasiewicz

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców działającej przy naszej szkole za wsparcie finansowe, w ramach którego zostały zakupione nagrody dla w/w dzieci.

alt

klasy II

alt

klasy III

Organizatorzy: Iwona Miśków, Bożena Ciereszko

 
Zarejestruj się lub zaloguj aby dodać komentarz do tego artykułu.